Medhusa

Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja a www.medhusa.hu weboldal felhasználói (adatkezelésben érintettek) részére – az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)1 13-14. cikkeiben meghatározott tartalmú – tájékoztatás nyújtása a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.

A Weboldal használatának feltételeire az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

 

I. Adatkezelő és a Weboldal üzemeltetője:

Név: MEDHUSA HUNGARY KFT. (a továbbiakban: Vállalkozás, Vállalkozásunk) Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 1.
Adószám: 10371329-2-15
Cégjegyzékszám:
15-09-086601

Telefon: +36 70 323 1278
E-mail: info@medhusa.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a vállalkozás adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett

Tárhelyszolgáltató:

A weboldalunkon tárolt adatok biztonsági védelmét honlapunk fejlesztője és tárhelyszolgáltatója a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137, e-mail: info@forweb.hu) biztosítja.

 

II. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Az adatkezelési tájékoztató a weboldalunk használata során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a weboldal üzemeltetőjére és valamennyi felhasználóra.

Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk. A tájékoztató 2021. október 22-én lép hatályba.

 

III. Az adatkezelési tájékoztatóban használt fontosabb fogalmak

 
Felhasználó/látogató jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki Weboldalunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

Viszonteladó: a partnerként regisztrált, önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében eljáró vállalkozás.

Kereskedelmi kommunikáció:a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikk, illetve az Info tv2. 3.§ alapján értelmezendők.

 

IV. Adatkezelési alapelveknek való megfelelés

Vállalkozásunk mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 • adatkezelési tevékenységünket jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végezzük;

 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk;

 • csak olyan személyes adatot kezelünk az általunk meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;

 • törekszünk arra, hogy nyilvántartásaink pontosak és naprakészek legyenek;

 • csak annyi ideig tároljuk az adatokat, ameddig az a céljaink elérése érdekében

  szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;

 • minden tőlünk elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk az adatok

  védelme érdekében;

 • felelősséget vállalunk az adatkezelési tevékenységünk jogszabálynak való

  megfeleléséért.

V. SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

A weboldalunk a vállalkozásunk által értékesített termékek kereskedelmi kommunikációjának céljából és eszközeként jött létre. Így nem célja a természetes személyek adatainak kezelése. Tekintettel azonban arra, hogy felhasználóként csak természetes személy tudja használni a weboldalt, a felhasználók személyes adatainak kezelése bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen.

 

A) FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

1. Regisztráció

A viszonteladóként regisztráló vállalkozások esetében a regisztráció kötelező. A vállalkozás adatai nem tartoznak a GDPR hatálya alá, azonban a regisztráció végrehajtása során személyes adat kezelése történik a kapcsolattartó neve, elérhetőségi adatai, felhasználónév vonatkozásában, melyek a szerződéses kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kapcsolattartó adatait a partneri szerződés fennállását követően a szerződésből eredő jogi igények érvényesíthetőségéig kezeljük.

A viszonteladói regisztráció során megadott adatokat a regisztrált viszonteladó felhasználói fiókjában, illetve admin felületünkön tároljuk a tárhelyszolgáltató által biztosított, megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védett adatbázisunkban. Az adatbázis kezelésére a vállalkozásunk munkavállalói jogosultak. A regisztráció során megadott adatokat a szerződésből eredő polgári jogi igények elévüléséig kezeljük.

Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, felhasználónév, e- mailcím és jelszó, illetve a kapcsolattartó által képviselt cég adatai (neve, irányítószáma, székhelye, címe, adószáma, számlaszáma, valamint a működési engedélye).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció törlése nem eredményezi a más jogalap alapján jogszerűen kezelt adatok törlését.

 

2. Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai

A Weboldalon a felhasználó által jelölőnégyzetben tett nyilatkozatok adatait (időpont és e-mail cím) a nyilatkozattétel igazolhatóságának érdekében kezeljük az adatkezelés megszűnését követően az általános elévülési időig.

Ezekkel az adatokkal tudjuk igazolni – többek között –, hogy a regisztrációt a viszonteladó képviseletében eljáró személy az Általános Szerződési Feltételek ismeretében küldte el, illetve hogy a felhasználó eszközére telepített cookiekhoz (süti) a felhasználó önként hozzájárult.        3. Regisztráció az Extra patikagaranciáért

A vállalkozásunk A saját márkás vérnyomásmérő készülékeire a jogszabályban foglalt jótállási kötelezettsége mellett extra patikagaranciát vállal azon személyek tekintetében, akik a vásárlást követően a készüléket a medhusa.hu oldalán található "Regisztrálja itt vérnyomásmérő készülékét az extra patikagaranciáért" gomba kattintással érvényesen beregisztrálnak a rendszerünkbe. A regisztrált vásárló a megadott adatok alapján jogosult élni az extra patikagarancia keretében érvényesíthető termékcsere lehetőségével.

A regisztrációs űrlapon megadott adatok kezelése a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja a vállalkozás által nyújtott extra patikagarancia keretében az érintettek azonosítása, a vállalt garancia nyújtása és annak dokumentálása. Az adatkezelés jogalapja az érintettel fennálló szerződéses jogviszony teljesítése. 

Az adatokat a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogi igények érvényesíthetőségének idejéig kezeljük a vállalkozásunk saját elektronikus adatbázisában. A személyes adatokat harmadik fél számára nem továbbítjuk és más célra nem használjuk. Az adatok alapján profilalkotást nem végzünk. 

 

B) EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek.

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait és amennyiben a látogatóink hozzájárulnak, személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk a felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő megtekinthetők a böngésző erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetőség van ezek törlésére is.

 

3. Elengedhetetlenül szükséges sütik

Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Cookie consent: Stores the user's cookie consent state for the current domain. Cloudflare:A Cloudflare tartalomkiszolgáló azonosítja az internetes forgalmat.

 

4. Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Google: A Google DoubleClick hálózat számára gyűjt adatokat a felhasználó viselkedéséről egy reklám megtekintése vagy lekattintását követően, a reklám hatékonyságának mérése, illetve célzott reklámok megjelenítésének céljából.

Google: ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

Facebook: A Facebook ezen süti segítségével jelenít meg harmadik féltől származó hirdetéseket.

 

5. Marketing célú sütik

A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

Google: A Google DoubleClick hálózat számára gyűjt adatokat a felhasználó viselkedéséről egy reklám megtekintése vagy lekattintását követően, a reklám hatékonyságának mérése, illetve célzott reklámok megjelenítésének céljából.

Google: ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak- szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.
Safari: látogassa meg a
https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

VI. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR előírásaival összhangban3 Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló részletes tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében vállalkozás adatainál feltüntetett címeken veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, ebben az esetben a személyes adatokat csak abban az esetben kezelhetjük tovább, ha az adatkezelőként bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett nem tiltakozhat olyan automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás és döntéshozatal ellen, amelyhez kifejezetten hozzájárulását adta, vagy szerződés teljesítéséhez szükéges.

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról ld. részletes: GDPR 15-22. cikkei.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalban külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

VII. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják. Valamennyi általunk kezelt adathoz a Weboldal üzemeltetésében részt vevő munkavállalók férhetnek hozzá, és az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Weboldalban bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről nyilvántartást vezetünk.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel és nyilvántartással rendelkezünk.

 

VIII. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban kérdése, kérése, adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása, vagy panasza van, kérjük küldje el részünkre az info@medhusa.hu e-mail címre, vagy a 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér. 1. szám alatti címünkre.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri. Az érintett kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Amennyiben a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely:http://www.naih.hu/

 

IX. Az adatkezelési tájékoztató megismerhetősége és módosítása

A jelen tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből. Az adatbeviteli mezőknél továbbá minden esetben felhívjuk az Adatkezelési tájékoztató elérhetőségére a felhasználók figyelmét, annak érdekében, hogy az érintett adatainak kezelése előzetes tájékoztatáson alapuljon.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a Weboldalon történő böngészés, illetve Weboldalban való vásárlás során gyűjtött adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk megvalósítani, erről a jogszabályban foglalt tartalommal tájékoztatást adunk az érintettek részére, illetve biztosítjuk az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás lehetőségét (önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés esetén)

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

 

Az adatkezelési tájékoztató letölthető itt.

blog

még több
Együttműködő partnerek
100 Éves PatikaEmusCeralbin